سازه های ورق کاری سنگین و استراکچر

کوره باکس که بیشتر برای قطعات با ضخامت های بالا و آور سایز استفاده می شود به دلیل قابلیت آویزان نمودن و از بالا کل قطعه به دو صورت سرد و پیش گرم به صورت کامل رنگ آمیزی شده و به میزان مورد نیاز در کوره برای مرحله ی پخت قرار می گیرد. در این مجموعه قطعات تا وزن ۱۵۰۰ کیلو گرم برای رنگ آمیزی پذیرفته می شود